Tea break - Technology

Kiến trúc nhân bản (Replication)

Nhân bản là một kĩ thuật quan trọng và hữu hiệu trong việc phân bố cơ sở dữ liệu (CSDL) và thực thi các Stored procedure.

Read more

11/23/2017 / Administrator

Câu chuyện Dropbox

Drew sáng lập Dropbox từ một vấn đề rất phổ biến mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều gặp phải rất nhiều lần: quên đem cái usb chứa dữ liệu quan trọng. Lần đó là trong lúc ngồi bus từ Boston về NewYork, Drew lại quên và anh quyết tâm sẽ không để chuyện này tái diễn. Mở máy lên và lan man viết thử vài dòng code xem thử có ra cái gì không. Và đó là sự khởi đầu cho cuộc hành trình dài cho đến tận hôm nay.

Read more

2/25/2018 / Administrator

2 Mobile Dev (React Native, WebApi)

Tuyển gấp

Read more

3/27/2018 / Administrator

Connecting to Redis remotely

Within a server farm Redis can have multiple uses such as a fast cache or publish-subscribe system. In this guide we'll show how you can set up multiple servers to connect to a single central Redis instance. We will simulate a server farm using virtual machines.

Read more

4/7/2018 / Administrator

Setting up Gmail with multiple computers using Outlook

What is 'recent mode?'

Read more

12/5/2018 / Administrator

  • 1